Bondi Eastern Suburbs Aphasia NSW Group

Location
Bondi, NSW, 2026

When:

1st Thursday of the month 1 pm

Contact:

Alexis McMahon alexis.mcmahon@health.nsw.gov.au